Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1: Πλαίσιο για διδασκαλία σε ψηφιακό περιβάλλον

Έρευνα για μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς εκτός σύνδεσης και σε απευθείας σύνδεση.

Αποτέλεσμα 2: Ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης στην εκμάθηση γλωσσών για εκπαιδευτές γλωσσών

Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει ένα σταθερό μάθημα στη διαδικτυακή διδασκαλία όχι μόνο για τον καθιερωμένο πιστοποιημένο δάσκαλο που επιδιώκει να μετακομίσει ή έχει μεταφερθεί σε διαδικτυακή διδασκαλία, αλλά και για τον μη πιστοποιημένο καθηγητή ξένων γλωσσών που μετακινείται σε διαδικτυακή διδασκαλία.

Αποτέλεσμα 3:e-CPD υλικό για εκπαιδευτές γλωσσών και κέντρο συζήτησης ευεξίας

Ένα σύνολο πόρων που στοχεύει να υποστηρίξει διαδικτυακούς καθηγητές ξένων γλωσσών προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες διαδικτυακές τεχνολογίες, πόρους και μεθόδους διδασκαλίας.

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.